611 Vedlejší věcné záhlaví - Jméno akce

Definice:

Toto pole obsahuje jméno konference nebo jiné akce použité jako vedlejší vecné záhlaví. Vedlejšívecná záhlaví se vytvárejí v bibliografickém záznamu za úcelem zprístupnení záznamu prostrednictvím zavedených standardu a zásad vecné katalogizace. Pole 610 muže být využito k zápisu jména podle souboru autorit definovaného hodnotou druhého indikátoru ci podpolem $2(Zdroj záhlaví nebo termínu). Jméno akce, které je podrízeno jménu korporace, se uvádí v poli 610 (Vedlejší vecné záhlaví - Jméno korporace)

Indikátory:

První indikátor (typ jména akce)
0 Invertované jméno
1 Jméno jurisdikce
2 Jméno v prímém poradí
Druhý indikátor (heslár/tezaurus) 0 Library of Congress Subject Headings
1 LC Subject Headings for Childrn´s Literature
2 Medical Subject Headings
3 National Agricultural Library Subject Authority File
4 Zdroj nespecifikován
5 Canadian Subject Headings
6 Répertoire de vedettes-matiére
7 Zdroj specifikován v podpoli $2

Seznam polí:

$a Jméno akce nebo jurisdikce použité jako predmet (NO)
$c Místo konání akce $d Datum akce
$e Podrízená složka (O) $f Data související s dílem (NO)
$g Další ruzné informace (NO) $h Obecné oznacení druhu dokumentu (NO)
$n Císlo cásti/sekce díla (O) $k Podzáhlaví pro formu (O)
$p Název cásti/sekce díla (O) $q Jméno akce následující po jurisdikci ve vstupním prvku (NO)
$l Jazyk díla (NO) $s Verze (NO)
$t Název díla (NO) $u Príslušnost ke korporaci/adresa (NO)
$v Formální zpresnení (O) $x Všeobecné zpresnení
$y Chronoloické zpresnení (O) $z Geografické zpresnení (O)
$2 Zdroj záhlaví nebo termínu (NO) $3 Bližší urcení dokumentu (NO
$4 Kód role (O) $6 Propojení polí v jiném písmu (NO)
$8 Propojení souvisejících polí (O)

 

 

>> Nápověda pro editaci záznamu v systému Verbis <<